ผู้บังคับบัญชาในอดีตจนถึงปัจจุบัน

 

ผู้บังคับบัญชาอดีตถึงปัจจุบัน

 

 

 

พล.อ.ประจวบ สุนทรางภูร
๒๔ เม.ย. ๒๔๙๓ - ๑๕ ก.พ. ๒๔๙๘

พ.ท. วินัย หุตะโชค
๑๖ ธ.ค. ๒๔๙๘ - ๑๐ มี.ค.๒๕๐๑

พล.ท. ประหยัด รอดโพธิ์ทอง
๑๐ มี.ค. ๒๕๐๑ - ๓ มิ.ย. ๒๕๑๒

พล.ท.อรุณ ปริวัติธรรม
๓ ก.ค. ๒๕๑๒ - ๑๗ เม.ย. ๒๕๑๖

พ.ท.มนูญ รูปขจร
๑๗ เม.ย. ๒๕๑๖ - ๑๔ มี.ค. ๒๕๒๒

พล.ต.ณรงค์ จารุเศร์นี
๑๔ มี.ค. ๒๕๒๒ - ๒ ต.ค. ๒๕๒๔

พล.อ. อู้ด เบื้องบน
๒ ต.ค. ๒๕๒๔ - ๑๐ ม.ค. ๒๕๒๗

พล.อ.พินิจ โจมพรม
๑๐ ม.ค. ๒๕๒๗ - ๑๙ ก.ย. ๒๕๒๘

พล.ต.สมยศ คล่องวิชา
๑๙ ก.ย. ๒๕๒๘ - ๗ ธ.ค. ๒๕๓๓

พ.อ. ไตรรัตน์  รังคะรัตน
๗ ธ.ค. ๒๕๓๓ - ๒๗ ก.พ. ๒๕๓๕

พล.ต. อุดม  พูลสวัสดิ์
๒๗ ก.พ.๒๕๓๕ - ๓๑ ม.ค. ๒๕๓๙

พ.ท. เจิดวุธ  คราประยูร
๓๑ ม.ค. ๒๕๓๙ - ๑๒ ธ.ค. ๒๕๓๙

พ.ท.เฉลิมพล  เต็งศิริ
๑๒ ธ.ค. ๒๕๓๙ - ๒๔ ก.พ. ๒๕๔๓

พ.ท.ปราการ  ปทะวานิช
๒๔ ก.พ. ๒๕๔๓ - ๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๕

พ.ท.รังษี  กิติญาณทรัพย์
๒๗ ธ.ค. ๒๕๔๕ - ๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๖

พ.ท.ไชยชัยยันห์  โสธรชัย
๒๒ ธ.ค. ๒๕๔๖ - ๔ ก.ค. ๒๕๔๘

พ.ท. โฆสิต  ชินวลักช์
๔ ก.ค. ๒๕๔๘ - ๑๗ ก.ค. ๒๕๔๙

พ.ท. สัญญลักษณ์  ทั่งศิริ
๑๗ ก.ค. ๒๕๔๙ - ๑๔ พ.ย. ๒๕๕๐

พ.ท. พัฒนชัย  จินตกานนท์
๑๔ พ.ย. ๒๕๕๐ - ๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๒
พ.ท. ชินสรณ์  เรืองศุข
๑๗ มิ.ย. ๒๕๕๒ - ๑๙ ต.ล ๒๕๕๕

 

พ.ท. นิโรธ  ทองม่วง
๑๙ ต.ค. ๒๕๕๕ - ๓๐ ต.ค.๒๕๕๙

 

 ฃ

     

    พ.ท. เอกพงษ์  กฤตยาเกีนรติชุติ
   ๓๐ ต.ค. ๒๕๕๙ - ๓๑ ต.ค. ๒๕๖๒

 

 

Visitors: 42,068