เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน

     เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61  ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมกับแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย และตรวจสภาพถังดับเพลิงภายในชุมชนว่ายังคงใช้ได้หรือไม่ ณ ชุมชนเขียวไข่กา และ ชุมชนวัดสวัสดิ์


  • รูปภาพ23.jpg
    เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ วัดเสมียนนารี

  • รูปภาพ25.jpg
    เมื่อวันที่ 25 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ สถานีรถไฟหลักสี่

  • รูปภาพ28.jpg
    กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน เข้าทำการสำรวจบ้านที่ชำรุดเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมให้กับประชาชน ในชุมชนบางกระบือ 14 และชุมชนพระ...
Visitors: 42,065