กิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา 25 มี.ค. 61

          เมื่อวันที่  25 มี.ค.61  ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล  ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ  ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์  และกำจัดขยะมูลฝอย  บริเวณ  สถานีรถไฟหลักสี่  


  • รูปภาพ23.jpg
    เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ วัดเสมียนนารี

  • รูปภาพ28.jpg
    กร.ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดชุดช่างเคลื่อนที่ ในกิจกรรม 14 โมเดล ในการช่วยเหลือประชาชน เข้าทำการสำรวจบ้านที่ชำรุดเพื่อวางแผนดำเนินการซ่อมให้กับประชาชน ในชุมชนบางกระบือ 14 และชุมชนพระ...

  • รูปภาพ32.jpg
    เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมกับแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย และตรวจสภาพถังดับเพลิงภายในชุมชนว่ายัง...
Visitors: 42,065