มาตรการป้องกันอัคคีภัย คลัง สป.5

        ม.พัน.4 พล.1 รอ. ดำเนินการทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ , ใบไม้  และตัดหญ้า บริเวณคลัง สป.5  เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูร้อน  อากาศมีความร้อนสูง  เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย  ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย


  • รูปภาพ17.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ จนท.ฝกบ.พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบการทำงานของเสาล่อฟ้า ประจำคลัง สป.5 ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความต้านทานดิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5

  • รูปภาพ20.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ส่ง จนท. เข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะภาพ สป.2-4 สาย สพ. และ สป.5 ณ บชร.1 (ส่วนแยก) ในการยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยเหนือได้วางแผ...
Visitors: 42,064