ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR)

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61  ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ  (AAR)  การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการฝึกในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ  โดยมี ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธาน

Visitors: 42,065