แจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61  ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ
ใน
การช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว