มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพล

เมื่อวันที่ 24 ม.ค.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. มอบเงินช่วยเหลือบุตรกำลังพลที่มีความต้องการพิเศษ บุพการีที่ทุพพลภาพเพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือครอบครัวกำลังพล