แจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล

เมื่อวันที่ 13 ธ.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว