ทำการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์ ของ ถ.M41 A3

        ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการซ่อมบำรุงระบบเครื่องยนต์  ของ ถ.M41 A3  เพื่อคงสภาพยุทโธปกรณ์ ให้มีความพร้อมในการปฏิบัติตามภารกิจ ของหน่วย


ชื่อผู้ตอบ: