การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง

         ม.พัน.4 พล.1 รอ. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เพื่อลดพื้นที่การจัดกองขยะ  โดยการขนย้ายขยะมูลฝอยที่สะสมออกจากพื้นที่  และปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะชั่วคราว


  • รูปภาพ14.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ดำเนินการทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ , ใบไม้ และตัดหญ้า บริเวณคลัง สป.5 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูร้อน อากาศมีความร้อนสูง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัค...

  • รูปภาพ17.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ จนท.ฝกบ.พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบการทำงานของเสาล่อฟ้า ประจำคลัง สป.5 ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความต้านทานดิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5

  • รูปภาพ20.jpg
    ม.พัน.4 พล.1 รอ. ส่ง จนท. เข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะภาพ สป.2-4 สาย สพ. และ สป.5 ณ บชร.1 (ส่วนแยก) ในการยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยเหนือได้วางแผ...

ชื่อผู้ตอบ:

Visitors: 42,065