การปฏิบัติงานด้านส่งกำลังบำรุง

         ม.พัน.4 พล.1 รอ. ติดตามการดำเนินงานตามโครงการความร่วมมือการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  เพื่อลดพื้นที่การจัดกองขยะ  โดยการขนย้ายขยะมูลฝอยที่สะสมออกจากพื้นที่  และปรับพื้นที่เตรียมการก่อสร้างอาคารคัดแยกขยะชั่วคราว


ชื่อผู้ตอบ: