เกษตรพอเพียง

เกษตรพอเพียง

ตามปรัชญาของพ่อหลวงอยู่อย่างพอเพียง ปลูกพืช ปลูกผัก ไว้รับประทานเอง