กิจกรรมตามสายงาน ม.พัน.๔ พล.๑ รอ.

มุมความรู้

  เศษฐกิจพอเพียง
  ประเทศไทย 4.0
  บิดาทหารม้า
  สวนสนามสาบานธง

16 ต.ค.60


 เนื้อหา

  เมื่อวันที่ 16 ต.ค.60 พ.อ.อินทรา กานุวงศ์ ผอ. กองการฝึก ศศท. และคณะเข้าตรวจมาตรฐานการปฏิบัติหน่วยฝึกวิชาทหาร ของ นศท.ชั้นปีที่ 2 ซึ่งได้ให้แนวทางในการฝึก และการใช้ นศท. นำไปสู่การปฏิบัติตามนโยบาย ณ ศฝ.ย่อย นศท.ม.พัน.4 พล.1 รอ.

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

12 ต.ค.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจพื้นที่ และดูแลรักษาต้นดาวเรืองในโครงการปลูกต้นดาวเรือง ถวายเป็นราชสักการะ เนื่องในพระราชพิธี ถวายพระเพลิงพระบรมศพ ในหลวงรัชกาลที่ 9 บริเวณ เขาทอง ต.แก่งเสี้ยน อ.เมือง จ.กาญจนบุรี

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

9 ต.ค.60


 เนื้อหา

   เมื่อวันที่ 9 ต.ค.60 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ ในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

27 ก.ย.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกวิชาชีพทหารก่อนปลดประจำการ โดยทำการฝึกขับรถยนต์ และนำไปสอบใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ณ กรมการขนส่งทางบก เพื่อใช้ในการประกอบวิชาชีพต่อไป

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

7 ก.ย.60


 เนื้อหา

   ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการฝึกทบทวนบุคคลท่ามือเปล่า และท่าอาวุธ (ตามแบบ ทม.รอ.) ให้กับกำลังพลเพื่อให้มีความแข็งแรง สมารถปฏิบัติได้ถูกต้อง เหมาะสม สง่างาม และเป็นมาตรฐานเดียวกัน

อ่านเพิ่มเติม....

 

 

1 ส.ค.60


 เนื้อหา

  สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กเทอร์นิกส์ได้จัดทำให้มีแบบสำรวจพฤติกรรมผู้ใช้อินเตอร์เน็ตในประเทศไทยสำรวจรูปแบบการดำเนินชีวิตและการซื้อสินค้า/บริการออนไลน์ของคนไทยในยุค Thailand 4.0 เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์วิถีการเปลี่ยนแปลงการใช้งานและพฤติกรรมการใช้งานอินเตอร์เน็ตผลการสำรวจจะเป็นประโยชน์ต่อภาครัฐ

 สามารถตอบแบบสอบถามได้ที่นี้

 

 

 


ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ