20 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 20 มี.ค.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำการแจกจ่ายเครื่องอุปโภค/บริโภค ให้กับกำลังพล เพื่อเป็นสวัสดิการ ในการช่วยเหลือลดภาระค่าใช้จ่ายให้กับกำลังพล และครอบครัว  

อ่านเพิ่มเติม....  

  19 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 19 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. จัดกำลังพล ร่วมในกิจกรรมหน่วยทหารพระราชทานจิตอาสา เราทำความดี ด้วยหัวใจ ทำการปรับปรุงภูมิทัศน์ และกำจัดขยะมูลฝอย บริเวณ วัดเสมียนนารี  

อ่านเพิ่มเติม....  

  16 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 16 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการทบทวนหลังการปฏิบัติ (AAR) การฝึกและตรวจสอบเป็นหน่วยกองร้อย ประจำปี 2561 เพื่อนำผลที่ได้ไปปรับปรุงการฝึกในครั้งต่อไปให้ดีขึ้นอย่างเป็นระบบ โดยมี ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. เป็นประธาน  

อ่านเพิ่มเติม....  

  12 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 12 มี.ค.61 ผบ.ม.พัน.4 พล.1 รอ. ได้ทำพิธีประดับยศให้กับกำลังพลที่ได้รับการเลื่อนยศสูงขึ้น จำนวน 6 นาย พร้อมทั้งได้มอบโอวาทเพื่อเป็นแนวทางในการรับราชการ ณ บก.ม.พัน.4 พล.1 รอ.  

อ่านเพิ่มเติม....  

  6 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 6 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. เข้าพบปะพัฒนาสัมพันธ์กับชุมชน พร้อมกับแจ้งเตือนเรื่องการป้องกันสาธารณภัยต่างๆโดยเฉพาะการเกิดอัคคีภัย และตรวจสภาพถังดับเพลิงภายในชุมชนว่ายังคงใช้ได้หรือไม่ ณ ชุมชนเขียวไข่กา และ ชุมชนวัดสวัสดิ์  

อ่านเพิ่มเติม....  

  1 มี.ค.61


เนื้อหา

เมื่อวันที่ 1 มี.ค.61 ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ ม.1 รอ. และ ร้อย.ม.(ลว.) 1 พล.1 รอ. ทำกิจกรรมเวียนเทียน เนื่องในวันสำคัญทางศาสนา (วันมาฆบูชา) ณ วัดใหม่ทองเสน  

อ่านเพิ่มเติม....  

  มี.ค.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการตรวจอุปกรณ์ดับเพลิงภายในหน่วย ตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำ และซักซ้อมการใช้อุปกรณ์ให้กับกำลังพล ในการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัยในหน่วย  

อ่านเพิ่มเติม....  

  มี.ค.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ส่ง จนท. เข้าตรวจสอบข้อมูลสถานะภาพ สป.2-4 สาย สพ. และ สป.5 ณ บชร.1 (ส่วนแยก) ในการยืนยันข้อมูลในระบบสารสนเทศ ทบ. สายงานส่งกำลังบำรุง เพื่อให้หน่วยเหนือได้วางแผนการปรับระดับการสะสม สป.5 อัตรามูลฐาน ณ ที่ตั้งหน่วย  

อ่านเพิ่มเติม....  

  มี.ค.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ดำเนินการทำความสะอาดเก็บเศษกิ่งไม้ , ใบไม้ และตัดหญ้า บริเวณคลัง สป.5 เนื่องจากปัจจุบันอยู่ในห้วงฤดูร้อน อากาศมีความร้อนสูง เพื่อเป็นการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอัคคีภัย ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อ่านเพิ่มเติม....  

  มี.ค.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะพลทหารกองประจำการ ตรวจหาสารเสพติด เพื่อเป็นมาตรการป้องกัน และป้องปรามยาเสพติด ภายในหน่วย  

อ่านเพิ่มเติม....  

  มี.ค.61


เนื้อหา

ม.พัน.4 พล.1 รอ. ร่วมกับ จนท.ฝกบ.พล.1 รอ. ทำการตรวจสอบการทำงานของเสาล่อฟ้า ประจำคลัง สป.5 ด้วยเครื่องตรวจสอบค่าความต้านทานดิน ตามมาตรการรักษาความปลอดภัย คลัง สป.5  

อ่านเพิ่มเติม....  

#8 โดย: พ.ท.ปราโมทย์ [IP: 49.48.246.xxx]
เมื่อ: 2018-09-06 09:10:51
กิจกรรมใหม่มีไหมครับ จะนำมาลงวารสารฟ้าหม่น

ชื่อผู้ตอบ:

แบบฟอร์มติดต่อกลับ